İcra ve İflas Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; hukuk dünyasında meydana gelen her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki sürecin yürütülmesi, alacakların tahsiline yönelik olarak şirket pay haczi, kooperatif haczi, konut ve işyeri haczi, taşınmaz-taşınır haczi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, borçlu malvarlığı, para kaçırmışsa alacaklıları zarara uğratmak kastıyla davranış suçundan ceza davası takibi yapılması, taşınmazların tapudan tespiti ve muvazaalı işlem için tasarrufun iptali davası işlemleri, icra ve iflas dairelerinde ilamlı, ilamsız ve kambiyo senedine dayalı takipler ile ipotek ve rehin takipleri olmak üzere tüm takip işlemlerinin yürütülmesi kapsamında borçluların mal varlıklarının tespiti, mal varlıkları üzerinde haciz tatbiki, mahcuzların satış süreci, iflas erteleme işlemleri, borçlu ile alacaklı arasında uyuşmazlığa yönelik iletişim ve uzlaşma sağlanması, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde borç ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.