Hakkımızda

Celse Hukuk ve Danışmanlık, Ankara merkezli bir hukuk bürosudur. Bugün, geniş bir çerçevede hukuk hizmeti veren Celse, en verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla çalışma alanlarına göre uzmanlaşmış genç, dinamik, deneyimli ve dürüst ekibiyle departmanlara ayrılarak organize olmuştur.

Celse Hukuk ve Danışmanlık, Ankara merkezli olarak faaliyet göstermekte ise de, Türkiye’nin belli başlı şehirlerinde, özellikle de İstanbul, İzmir, Antalya, ve Trabzon’daki çözüm ortakları sayesinde geniş bir hukuki yardım imkanı sunmaktadır.

Celse Hukuk ve Danışmanlık, dava takibi, tahkim, arabuluculuk veya hukuki danışma açısından yardıma hazırdır. Detaylı bilgi ve hukuki yardım talebi için iletişim sayfasındaki bilgileri kullanarak randevu alabilir ya da doğrudan elektronik posta gönderebilirsiniz.

Ekibimiz

Geniş bir çerçevede hukuk hizmeti veren Celse, en verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla çalışma alanlarına göre uzmanlaşmış genç, dinamik, deneyimli ve dürüst ekibiyle departmanlara ayrılarak organize olmuştur.

Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirketin kurulması ve tescil edilmesi, şirket alacaklarının tahsili, borçlulara karşı menfaatinin korunması ve iç işleyiş kapsamındaki düzenlemeler, temsilci atanması ve yetkilerinin belirlenmesi, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi, sermaye artırım ve azaltımları, ana sözleşme değişiklikleri, halka açılma, bağlı şirketler, adres ve unvan değişiklikleri, hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler ve gerektiğinde şirketten çıkma/çıkartma, şirketin tasfiyesi, şirket tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesiyle birlikte iflas, konkordato, iflasın ertelenmesi gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Enerji Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular konusunda çalışan firmalara, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalara, enerji tedarikçilerine, enerji pazarlama ve dağıtım işi ile ilgilenen firmalara, boru hattı ile ilgili yapım ve kullanım hakkına sahip olan şirketlere, enerji hukukuna dair yatırım yapmayı düşünen müteşebbislere, kamu kurumlarına finansman, danışmanlık, kurum onayları, proje danışmanlığı, projelerin yürütülmesi, enerji hukukuna dair yasal düzenlemeler gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

Ayrıca hukuk büromuz nezdinde; Enerji piyasası ile ilgili lisans, izin ve ruhsata yönelik her tür işlemler, EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi,  enerji projelerinin finansmanı konusunda hukuki danışmanlık, enerji sözleşmelerine ilişkin danışmanlık ve yatırım ihtilaflarında avukatlık hizmeti, enerji şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili “Due Diligence” raporlarının hazırlanması, hisse devirleri, kamulaştırma, özelleştirme, birleşme ve devralma süreçlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri, ÇED raporunun alınması ve ÇED raporuna karşı açılan davaların takibi, enerji hukukundaki regülasyonlara yönelik hukuki danışmanlık, elektrik üretimi, dağıtım ve satış / elektrik piyasası enerji sektöründeki inşaat sözleşmeleri, elektrik bağlantı ve nakil anlaşmalarının düzenlenmesi, türbin ve kurulum anlaşmalarının hazırlanması, rödovans sözleşmelerinin hazırlanması, dağıtıcı bayi ana sözleşmelerinin hazırlanması, EPC ve PPA sözleşmelerinin hazırlanması, Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA) elektrik enerjisi tüketicilerinin kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma, perakande satış hizmet bedeli, sistem kullanım bedeli altında elektrik dağıtım şirketlerine ödedikleri bedelin iadesine yönelik hukuki hizmetlerin yürütülmesi, EPDK ve idari makamlarca kesilen para cezalarının iptali gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; şirket veya şahıslara ait fikri ve sınai bir hakkın Türk Patent ve Marka Kurumu kapsamında patent tescili, faydalı model tescili, marka tescili, endüstriyel tasarım tescili, coğrafi işaret tescili, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili koruma ve takip, işbu haklara yönelik saldırıların veya benzer başvuruların Kurum nezdinde itiraz ve takipleri, devamında hükümsüzlük davaları, şirkete veya şahsa ait bir hakkın izinsiz kullanılması ile açılacak tüm davaların yürütülmesi, fikri ve sınai haklar ile ilgili olarak başvurusu öncesi, başvuruya konu buluşun Türk Patent ve Marka Kurumu ve uluslararası patent veri tabanlarından ön araştırmasının yapılması, başvuru dosyasının hazırlanması, özet, tarifname, istemler ve teknik resimlerin başvuruya uygun şartlara getirilmesi, resmi kurumlardan gelen kararların bildirimi ve süresi içinde gerekli yanıtlamaların yapılması, resmi bültenin izlenmesi, yayınlanan benzer tescillerin bildirimi ve süresi içerisinde itiraz işlemlerinin yapılması, tescilli ve/veya başvuru halinde olan haklar ile ilgili devir, lisans, adres, unvan ve nevi değişiklikleri, veraset ile intikal, birleşme, teminat gösterme gibi sicil kayıt işlemlerinin yapılması, tescil başvurularının geçerliliğini koruyabilmesi için yıllık vize sürelerinin takibi, bildirimi ve gerekli işlemlerin yapılması gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Sigorta Hukuku

Celse Hukuk Bürosu olarak; AXA Sigorta A.Ş. – Ziraat Sigorta A.Ş. – HDI Sigorta A.Ş. – Groupama Sigorta A.Ş. – Halk Sigorta A.Ş. Zurich Sigorta A.Ş. – SS Koru Sigorta A.Ş. – Euroko Sigorta A.Ş. – Ege Sigorta A.Ş. – Ethica Sigorta A.Ş. – Quick Sigorta A.Ş. – Turkland Sigorta A.Ş. – Hür Sigorta A.Ş. gibi bir çok sigorta şirketlerinin rücudan kaynaklı icra ve iflas hukuku alanındaki tüm işlemleri ve bunlara bağlı olarak itirazın iptali ve alacak davaları, arabuluculuk toplantıları ve istirdat davaları gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Çalışılan şirketlerle ilgili olarak her biri için ayrı ayrı olmak üzere düzenli aralıklarla raporlama yapılmakta ve kesintisiz olarak çalışmalarımız devam etmektedir.

Tüm bunlara ek olarak Ölümlü – Yaralamalı trafik kazalarında sigorta şirketlerinden tazminin sağlanması ve devamındaki dava işlemleri ile harici sigorta şirketleri ile poliçelerin düzenlenmesi, değer tespiti ile ilgili başvuruların yapılması ve gerekmesi halinde davaların yürütülmesi, şirket için lehe veya aleyhe hususların tespit edilmesi ve bunlardan kaynaklanan davalar gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kamulaştırma Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; Kamulaştırmasız el atma davaları, kamulaştırmaya ait bedellere itiraz edilmesi, acele kamulaştırmaya ilişkin davalar, kamulaştırmaya ait bedellerinin mahkeme kararı ile tespit edilmesi ve Kamulaştırma Kanunu kapsamında ortaya çıkabilecek bütün ihtilaflar, maddi düzeltim davası, kısmi kamulaştırma gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Rekabet Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; haksız rekabetin önlenmesine ilişkin konular, karteller, hâkim durumun kötüye kullanılması, şirket birleşmeleri ve devralmalarının rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi ve Rekabet Kuruluna gerekli bildirimlerin yapılması, Rekabet Kurulu’nun kararlarına karşın yargılama süreçleri, bireysel muafiyet ve menfi tespit gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bilişim Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; günden güne gelişen ve büyüyen bilişim alanı üzerinde bu gelişmelerin ışığında, internet içerik, yer ve erişim sağlayıcıları ile ilgili olarak, internet kanalıyla yapılan marka ihlallerinin önlenmesi, bilişim sisteminin hukuka aykırı ihlali, bozulması, engellenmesi, bilişim sistemindeki verilerin kopyalanması, yok edilmesi ve müstehcenlik dahil olmak üzere Kanunumuza yeni eklenmiş bilişim suçları ile her türlü hukuki mücadelenin sağlanması, e-ticaret, alan adlarına ilişkin haksız rekabet uyuşmazlıklarının giderilmesi, internet kanalıyla meydana gelen hakaret ve kişilik haklarının ihlali hallerinde erişimin engellenmesi sürecinin takibi, internet yolu ile kredi kartı hırsızlığı ve kullanımı gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bunun yanı sıra özel hayatın gizliliği ile kişi hak ve özgürlüklerinin internet ortamında ihlal edilmesinden doğan davalar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ve bununla birlikte kişisel verilerin işlenmesinde kanuni yükümlülükler ve uyulması gereken usul ve esasların gözetilmesine yönelik davalar, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında e-ticaret şirketleri ve aracı hizmet sağlayıcılar için öngörülmüş yükümlülüklerin güncel olarak gözetilmesi adına hukuk danışmanlığı hizmetleri ile buna ilişkin davalar, alıcıların bu kapsamdaki ihlaller sebebiyle hizmet ve aracı hizmet sağlayıcılarına yönelteceği davalar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser sahipleri, icracı veya yapımcı hak ve menfaatlerinin güçlü bir şekilde gözetilebilmesi adına sağlanan danışmanlık hizmetleri ile söz konusu hak ve menfaatlerin internet ortamında ihlali sonucu ortaya çıkan her türlü hukuk ve ceza davaları ile uyuşmazlıkların çözümü, bilişim sistemine girme, sitemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme hususlarından doğan davalar gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Sözleşme Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; tarafların iradelerinin sağlıklı bir şekilde açığa vurulması, aralarındaki ilişkinin tanımlanması ve düzenlenmesi, karşılıklı borç ve edimlerin ve bu edimleri ifa etmemenin meydana getireceği sorumlulukların ve sonuçların belirlenmesi açısından sözleşmelerin tanzim edilmesi sürecinin yürütülmesi, devir sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, Franchise sözleşmeleri, işçi sözleşmeleri, rekabet sözleşmeleri, anahtar teslim sözleşmeler, alım-satım sözleşmeleri ve fikri ve sınai hakları korur nitelikte sözleşmelerin hem işçiler ile hem de diğer firmalar açısında hazırlanması, hazır bir sözleşmenin taraflar açısından fayda ve risklerinin analiz edilmesi gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; hukuk dünyasında meydana gelen her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki sürecin yürütülmesi, alacakların tahsiline yönelik olarak şirket pay haczi, kooperatif haczi, konut ve işyeri haczi, taşınmaz-taşınır haczi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, borçlu malvarlığı, para kaçırmışsa alacaklıları zarara uğratmak kastıyla davranış suçundan ceza davası takibi yapılması, taşınmazların tapudan tespiti ve muvazaalı işlem için tasarrufun iptali davası işlemleri, icra ve iflas dairelerinde ilamlı, ilamsız ve kambiyo senedine dayalı takipler ile ipotek ve rehin takipleri olmak üzere tüm takip işlemlerinin yürütülmesi kapsamında borçluların mal varlıklarının tespiti, mal varlıkları üzerinde haciz tatbiki, mahcuzların satış süreci, iflas erteleme işlemleri, borçlu ile alacaklı arasında uyuşmazlığa yönelik iletişim ve uzlaşma sağlanması, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde borç ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Tüketici Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; tüketiciler ve satıcılar arasındaki uyuşmazlık durumlarında, tüketicilerin satıcılar nezdinde, Tüketici Dernekleri nezdinde, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde haklarını arama işlemleri, Satın alınan bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunun anlaşılması üzerine yapılacak işlemler, başvurulacak kurumlar ve başvurunun yasal süresi, internet ortamında yapılan alışverişlerde ve kapıdan satışlarda satıcının ve tüketicinin sorumlulukları ve yasal hakları, kullanılan banka kredileri dolasıyla bankalar tarafından tüketicilerden alınan dosya masrafı, komisyon bedeli, istihbarat ücreti gibi bedellerin iadesi gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak;  bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin, bordroların, puantaj tablolarının hazırlanması ve yenilenen Yargıtay içtihatları ışığında revize edilmesi, iş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma hallerinde; ihtar ve fesih bildirimi sürecinde destek sağlanması ve sürecin ilerlemesi halinde iş davaları ile ilgili hukuki danışmanlık, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve ücret alacaklarının tahsili, işe iade sürecinin yürütülmesi, arabulucu aşamalarının takibi,  iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin hukuki destek gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kamu İhale Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak;  Büromuz, başta devlet ihaleleri olmak üzere, herhangi bir ihaleye katılacak müvekkillerine, ihale öncesi teklif hazırlığı aşamasında Kamu İhale Kanunu ve ilgili tüm Mevzuat hükümlerini de gözeterek hukuki danışmanlık, Kamu İhale Kurumu kapsamındaki itiraz ve şikayetlerin yapılması, aşırı düşük teklif incelemesi ve ilgili işlemleri, devamında açılacak ihalenin iptali vb. davaların yürütülmesi, Kamu İhale Kanunu’ndan kaynaklı tüm işlemler gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Ceza Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak;  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli/sanıklar için müdafilik, müşteki/katılanlar için vekillik hizmeti, ilk derece mahkemesi ve Yargıtay nezdinde görülen davalarda savunmanın hazırlanması ve duruşmalarda hazır bulunulması gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Aile Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; gerek Türk vatandaşları arasında gerekse Yabancı ve Türk Vatandaşı arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili Milletlerarası Sözleşme ve Kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kambiyo Hukuku

Kambiyo hukuku ülkemizde kanunlar ve yasalar ile belirlenmiştir. Bu yasalara göre kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemine denilir, para alım ve satımı ile ilgili işlemleri de kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için kanunlarda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir.

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; Kambiyo senetleri ve ilgili Kanun ile kıymetli evrak niteliğini taşıyan (bono, çek, poliçe, senet ve benzeri değerli kağıtların), fatura alacaklarının, sözleşme ihlali nedeni ile doğan alacaklarının, icra ve iflas yoluyla takibinin başlatılması ve süreçlerinin yönetilmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6273 sayılı Çek Kanunundan kaynaklanan tüm çek uyuşmazlıklarının (karşılıksız çek, çekin iptali, çek tahsili, çekin zayi olması vb.) çözüm ve ara buluculuk hizmetleri, çek ve senetlerin takas ve iade koşullarının belirlenmesi, müvekkillerimizin ticari hayatlarında kullanacakları, kabul edecekleri kıymetli evraklar konusunda bilgilendirme, bu sayede uyuşmazlıkları ve muhtemel sorunları engellemek için danışmanlık hizmeti verme, ticari değeri olan sözleşmeleri ve bu sözleşmeler ile birlikte geçerli olan teminat niteliği taşıyan kıymetli evrakın sözleşme gereğince kullanılması ve bunun ihlali nedeni ile doğacak olan tazmin etme işlemlerinin başlatılması ve bu işlemlerin süreçlerinin yönetilmesi, 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırılıklara ilişkin davalar gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; Türkiye’deki yabancıların kişisel ve maddi haklarını kapsayan, Yabancıların Türkiye’de çalışma, ikamet ve seyahat izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması, evlilik ve boşanma işlemleri, T.C. vatandaşından çocuk sahibi olma ve nüfus kayıt işlemleri ile vatandaşlık başvuru işlemleri, yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığının alınması (Taşınmaz Satın Alma, Şirket Kurulması, İstihdam Oluşturma vb.) Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi, Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işbu Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmelikler, yapılan düzenlemeler ışığında ülkemiz açısından yeni bir hukuk dalı olan Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ile ilgili veri sorumlusu olan gerçek ve tüzel kişilerin iş ve eylemlerinin Kanun’a uyumlu hale getirilmesi, bu hususta uyum süreçlerinin oluşturulması ve işletilmesi, yine bu hususta gerekli bilgilendirmelerinin ve eğitimlerin verilmesi, sunum ve seminerlerin yapılması, kişisel veri işleme envanterinin çıkarılması, Kanun’a istinaden düzenlenmesi gereken Politikaların düzenlenmesi, Kanun’un getirdiği birtakım yükümlülükler çerçevesinde sözleşmelerin mevzuata uygun hale getirilmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından verilen Kurul kararlarının takibi ve güncel gelişmelerin takibi, kişisel verisi işlenen ilgili kişiler bakımından ve/veya veri sorumlusu adına da idari, hukuki ve cezai başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi, idari merciler nezdinde yürütülen hukuki ve cezai prosedürlerin takibi gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Miras Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi, vasiyetname düzenlenmesi, mirasçı atama sözleşmesi düzenlenmesi, miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası, veraset davası (veraset ilamı almak, veraset belgesinin iptali), terekenin taksimi davası, miras ortaklığından kaynaklı izaleyi şüyu (ortaklığın giderilmesi) davaları, terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları, miras sözleşmesinden doğan davalar, tenkis davası, muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davası, miras sebebiyle istihkak davası, vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası, mirasın reddine dair davalar ve vasi atanması gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Vergi Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer tüm vergi kanunlarına ilişkin işlemler, Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi, taksitlendirme yapılması, uzlaşma yapılamadığı takdirde vergi mahkemelerine başvurulması, vergi indirimleri, vergi kesintileri, kurumlar vergisi muafiyetleri ve gider indirimleri, örtülü sermaye, transfer yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflara çözüm gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İletişim Bilgileri

İletişim formu aracılığı ile bize sorularınızı iletebilirsiniz…

celsehukukburosu.com

info@celsehukukburosu.com

+90 312 806 6106

Çankaya Mah. Cinnah Cd. 51/12, 06690 Çankaya/Ankara

Bize Yazın